Verhuur


Er zijn drie situaties waarin WestlandUtrecht Bank toestemming kan geven voor (tijdelijke) verhuur: 

 1. verhuur als belegging
 2. tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet
 3. tijdelijke verhuur in verband met detachering in het buitenland (max. 5 jaar).

Belangrijk is dat de woning nu al bij ons is gefinancierd, dus geen 'buy-to-let'
 

Brochure verhuur


 

Verhuur

Lees meer over (tijdelijke) verhuur op basis van: 

 

Verhuur als belegging

Met de verhuur beoogt de klant om rendement te behalen uit de huurinkomsten. Verhuur als belegging is onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor klanten van WestlandUtrecht Bank, o.a.:     

 • Min. 1 jaar huurcontract
 • Maximale LTV 70% in verhuurde staat
 • Maximaal 25% van totale inkomen afkomstig uit verhuur
 • Vrij beschikbaar vermogen van € 25.000.

Het verzoek voor verhuur als belegging kan de klant alleen indienen via u, als financieel adviseur met een AFM vergunning. De aanvraag voor de klant kunt u vervolgens indienen via e-mail: verhuur@westlandutrechtbank.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen. 
 

Kenmerken en voorwaarden

 • de financiering mag niet meer bedragen dan 70% van de marktwaarde van de woning in verhuurde staat 
 • de klant moet een aantoonbaar vrij beschikbaar vermogen hebben van minimaal € 25.000
 • de huurder gaat de woning uitsluitend zelf gebruiken (geen Airbnb of andere vorm van tijdelijk verhuur)
 • een huurovereenkomst is vastgesteld conform het laatste model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en heeft een looptijd van 12 maanden of meer
 • het gaat om een courante woning, dus geen recreatiewoning, woon/winkelpand of garagebox (dat de woning courant is moet blijken uit het taxatierapport)
 • ter bepaling van het inkomen mag maximaal 25% van het totale inkomen afkomstig zijn uit verhuur
 • maximaal 50% van de marktwaarde van de woning in verhuurde staat mag aflossingsvrij worden gefinancierd
 • de klant mag in totaal maximaal 3 verhuurde onderpanden bezitten
 • de klant woont in Nederland
 • de totale marktwaarde in verhuurde staat van de verhuurde onderpanden bedraagt niet meer dan € 1.500.000
 • opslag op de reguliere rentetarieven van 1,25%.
 

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet

Deze situatie is van toepassing als een klant een nieuwe woning heeft gekocht, maar zijn huidige woning onverkocht blijft. Om de klant de mogelijkheid te bieden de lasten op te vangen gaan wij op basis van een aantal voorwaarden akkoord met tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet.
Als uw klant gebruik wil maken van deze regeling, dan kunt u het verzoek indienen via e-mailadres: intermediairinfo@stater.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen.
U ontvangt dan van WestlandUtrecht Bank informatie over de voorwaarden waar de klant aan moet voldoen en de te nemen stappen. 
 

Kenmerken en voorwaarden 

 • De klant  vraagt een vergunning aan bij de gemeente voor verhuur van de woning op grond van de Leegstandwet. Een kopie van de afgegeven vergunning moet bij de aanvraag worden aangeleverd. 
 • de woning blijft via een makelaar ‘te koop’ aangeboden tot deze is verkocht. Potentiële kopers kunnen de woning ook op internet vinden, bijvoorbeeld via daartoe algemeen geraadpleegde websites als Funda.nl of Jaap.nl. Dit moet worden aangetoond door een kopie van de verkoopopdracht van een makelaar.
 • de woning heeft op het moment van aanvragen aantoonbaar al zes maanden of meer te koop gestaan.
 • de klant gaat een schriftelijke huurovereenkomst aan met de huurder voor ten minste zes maanden waarin duidelijk is vermeld dat:
  • de verhuur tijdelijk is en plaatsvindt op grond van de Leegstandwet (de vergunning moet expliciet worden genoemd in de huurovereenkomst)
  • de huurder medewerking verleent aan bezichtigingen
  • de verhuurtermijn gelijk of korter is dan de resterende duur van de vergunning (maximaal 5 jaar)
  • de huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning haar geldigheid verliest 
  • de opzegtermijn voor de verhuurder ten minste drie maanden bedraagt
  • de opzegtermijn van de huurder niet langer is dan één maand
  • de woning na afloop van de overeengekomen termijn wordt ontruimd
 • WestlandUtrecht Bank de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst op te zeggen 
 • aan het eind van de huurovereenkomst moet de huurder ook daadwerkelijk vertrekken om te voorkomen dat de huurovereenkomst voortaan als reguliere verhuur wordt aangemerkt. 

 

 

Tijdelijk verhuur met diplomatenclausule

Op het moment dat uw klant gedetacheerd wordt in het buitenland biedt WestlandUtrecht Bank de mogelijkheid om de woning tijdelijk te verhuren. 

De voorwaarden zijn o.a.;

 • de klant heeft een detacheringscontract van maximaal 5 jaar
 • de verhuurperiode is afgestemd op de detacheringsperiode
 • in het huurcontract is een ontruimingsbeding/diplomatenclausule opgenomen
 • de klant betrekt de woning weer na terugkomst. 

De aanvraag kunt u insturen via e-mailadres: intermediairinfo@stater.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen.
 

Kenmerken en voorwaarden 

 • de klant heeft een detacheringscontract van maximaal 5 jaar
 • de verhuurperiode is afgestemd op de detacheringsperiode
 • in de huurovereenkomst is opgenomen;
  • de einddatum van de huurperiode 
  • de vermelding dat de klant de woning na afloop van de huurovereenkomst zelf weer betrekt
  • de vermelding dat het pand op de einddatum van de huurovereenkomst ontruimd zal zijn (ontruimingsbeding/diplomatenclausule)
 • de gebruikelijke bepalingen die gelden bij een huuropzegging, zoals:
  • minimale opzegtermijn van 3 maanden voor de verhuurder
  • opzegging vindt plaats via een aangetekende brief
  • minimaal 1 maand opzegtermijn voor de huurder
 • er mogen geen bepalingen in de huurovereenkomst worden opgenomen dat deze tussentijds ontbonden kan worden
 • er is geen mogelijkheid om de overeenkomst met diplomatenclausule te verlengen. Dan zou er een aanvraag moeten volgen voor verhuur als belegging (lange termijn).