Verlengingsregeling

Met de verlengingsregeling bieden wij onze klanten veel flexibiliteit. Zo is het mogelijk om op ieder moment tijdens de looptijd een verlenging aan te vragen. Ook is verlenging mogelijk voor vrijwel alle hypotheken.

U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Verlengen

De verlengingsregeling in het kort

 • Op ieder moment tijdens de looptijd kunt u een verlenging aanvragen.
 • De looptijd kan geteld vanaf de huidige einddatum met maximaal 15 jaar worden verlengd. De totale looptijd vanaf het moment van verlengen is maximaal 30 jaar.  
 • Verlengen van een aflossingsvrije hypotheek (Konstant Hypotheek) is mogelijk zonder omzetting naar een andere hypotheekvorm. Voor alle andere hypotheken is verlenging mogelijk in combinatie met een (gedeeltelijke) omzetting. Zie voor meer informatie de paragraaf hieronder: Voorwaarden verlenging per hypotheekvorm.   
 • Bij verlenging kan de klant kiezen voor de volgende (combinaties van) hypotheekvormen:
  • Konstant Hypotheek
  • Annuïteiten Hypotheek
  • Lineaire Hypotheek
 • Het is mogelijk om aflossingsvrij te verlengen in de vorm van een Konstant Hypotheek als het aflossingsvrije deel niet hoger is dan 80% van de actuele marktwaarde. Het meerdere moet worden afgelost in de vorm van een Annuïteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek. 
 • Verhoging van het aflossingsvrije deel tot 50% van de actuele marktwaarde is toegestaan (mits geen nieuwe eigenwoningschuld). 
   

Details van de verlengingsregeling

Voor wie is onze nieuwe verlengingsregeling geschikt?
 • Verlengen is bedoeld voor de klanten die de lasten gedurende de gehele nieuwe looptijd (dus ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd) kunnen voldoen. 
 • Klanten die graag vóór het einde van de looptijd van de hypotheek rust en zekerheid willen rondom de voortzetting van hun lening. 
 • Klanten die op zoek zijn naar mogelijkheden om zo lang mogelijk in hun woning te kunnen blijven wonen. 
 • Klanten die daarbij op zoek zijn naar passende oplossingen, volledig afgestemd op hun wensen en hun huidige en toekomstige inkomenssituatie.
Met hoeveel jaar kan een leningdeel worden verlengd? 

De looptijd kan met maximaal 15 jaar worden verlengd en de nieuwe looptijd vanaf het moment van verlengen maximaal 30 jaar.

Voorbeeld 1:
De einddatum is 1 maart 2030 en de wens is om maximaal te verlengen per 1 juni 2020

 • De nieuwe einddatum met de maximale verlenging van 15 jaar wordt 1 maart 2045
 • Omdat de verlenging per 1 juni 2020 ingaat is de totale nieuwe looptijd binnen het maximum van 30 jaar.

Voorbeeld 2:
De einddatum is 1 augustus 2040 en de wens is om maximaal te verlengen per 1 juni 2020

 • De nieuwe einddatum met de maximale verlenging van 15 jaar is 1 augustus 2055
 • Maar de totale nieuwe looptijd mag maximaal 30 jaar zijn vanaf 1 juni 2020. 
 • De nieuwe einddatum wordt 1 juni 2050: dit is een verlenging met 9 jaar en 10 maanden. 

Uitzonderingen:

 • Erfpacht: de nieuwe einddatum mag niet voorbij de einddatum van de erfpacht liggen. 
 • Een nieuwe eigenwoningschuld die ontstaat als gevolg van relatiebeëindiging: voor dit deel geldt een maximale looptijd van 30 jaar vanaf de omzettingsdatum. 
Op welk moment kan een verlenging worden aangevraagd?

Een verlenging is mogelijk op ieder moment tijdens de looptijd. Wij ontvangen de aanvraag graag uiterlijk 3 maanden vóór het bereiken van de oorspronkelijke einddatum. Aanvragen voor verlenging en omzetting van (bank)spaarhypotheken na deze termijn worden niet meer in behandeling genomen: het leningdeel zal op de einddatum afgelost worden met de opgebouwde waarde in de polis of bankspaarrekening. 

Kunnen klanten ook zelf een verlenging aanvragen?

Ja, dat kan in de volgende situatie:

 • Het totale leningbedrag is op het moment van aanvragen niet hoger dan € 150.000

 • én het te verlengen leningdeel is een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij) zonder NHG of een Flexibel Krediet Hypotheek zonder NHG.

In alle andere situaties verwijzen wij de klant naar een financieel adviseur.

 

Wat is het minimale bedrag bij verlenging?

Het minimale leningbedrag per leningdeel na verlenging is € 5.000.

Kan een aflossingsvrije hypotheek (Konstant Hypotheek) behouden blijven bij verlenging?

Als het totale aflossingsvrije deel niet hoger is dan 80% van de actuele marktwaarde, kan een Konstant Hypotheek in dezelfde vorm verlengd worden. Het meerdere moet worden afgelost als Annuïteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek.

Hoe hoog mag het aflossingsvrije deel zijn? 
 • Het totale aflossingsvrije deel mag niet hoger zijn dan 80% van de actuele marktwaarde.  
 • Verhoging van het aflossingsvrije deel tot 50% van de actuele marktwaarde is toegestaan voor eigenwoningschulden van vóór 1 januari 2013.
 • Een nieuwe eigenwoningschuld mag niet omgezet worden naar een aflossingsvrije hypotheek (Konstant Hypotheek).
Wordt de rentevastperiode ook aangepast? 
 • Uitgangspunt is dat het huidige rentecontract zoveel mogelijk ongewijzigd doorloopt. Het is wel mogelijk dat de tariefklasse wordt aangepast.  
 • Loopt de huidige rentevastperiode binnen 3 maanden af? Dan ontvangt de klant automatisch ook  een nieuw aanbod voor de rente.
Is tussentijdse renteaanpassing mogelijk?

Verlengen is mogelijk in combinatie met een aanvraag voor tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM) of met vergoeding (TRAV).  TRAM is niet mogelijk bij splitsing van een leningdeel in meerdere leningdelen.

Hoe wordt een leningdeel met Euriplus Rente verlengd? 
 • Voor leningdelen met 1-maands Euriplus Rente met variabele opslag loopt het huidige rentecontract zoveel mogelijk ongewijzigd door.  De klant kan ook kiezen voor een vaste rente.  
 • Euriplus Rente met een vaste opslag of een 6- of 12-maands Euriplus Rente kan bij verlenging niet behouden blijven. De klant kan kiezen voor de 1-maand Euriplus Rente met variabele opslag of voor een vaste rente. Let op: het nieuwe rentecontract gaat in op het moment van verlengen en de oude Euriplus voorwaarden vervallen dus direct.
 • Euriplus Rente is niet mogelijk bij verlenging in de vorm van een Annuïteiten Hypotheek.  
Hoe wordt de tariefklasse bepaald bij verlengen?

De aanvraag wordt altijd beoordeeld op basis van de actuele marktwaarde van de woning (WOZ-beschikking of gevalideerd taxatierapport). Bij acceptatie van de offerte kan dit gevolgen hebben voor de rente van één of meer leningdelen. 

Hogere marktwaarde
Dan bepalen wij opnieuw de tariefklasse. Valt de lening in een lagere tariefklasse? Dan wordt de rente voor alle leningdelen op de verlengingsdatum aangepast. 

Lagere marktwaarde
Dan wordt de tariefklasse niet  direct opnieuw bepaald maar pas bij een eventuele toekomstige renteherziening, tenzij sprake is van één van de volgende situaties:

 • NHG vervalt: kijk bij ‘Wat gebeurt er met de NHG-dekking bij verlengen?’ voor meer informatie.
 • Een verpande spaarpolis of beleggingsrekening wordt vrijgegeven en de waarde wordt niet afgelost op de hoofdsom (= vrijgeven zekerheid): dan bepalen we de tariefklasse van alle leningdelen direct opnieuw. Valt een leningdeel in een andere tariefklasse? Dan wordt de rente op de verlengingsdatum aangepast. Dit geldt voor alle leningdelen. 
 • De verlenging wordt gecombineerd met een contractuele renteherziening, een tussentijdse rentaanpassing met vergoeding (TRAV) of met middeling (TRAM): dan bepalen we de tariefklasse van alle leningdelen direct opnieuw. Valt het leningdeel in een andere tariefklasse? Dan wordt de rente op de verlengingsdatum aangepast. Voor eventuele andere leningdelen geldt dit niet. 
Wat gebeurt er met de NHG-dekking bij verlengen? 

Bij verlenging van een leningdeel met NHG vervalt de NHG-dekking en de bijbehorende korting op de rente voor de hele lening, per direct. Dit kan dus ruim voor het einde van de oorspronkelijke looptijd zijn. Voor alle leningdelen waarvan NHG vervalt bepalen we de tariefklasse opnieuw en passen we de rente op de verlengingsdatum aan. 

Is een inkomenstoets nodig? 
 • Niet als het totale leningbedrag lager is dan € 150.000. Maar dan geldt wel dat de waarde van eventuele verpande zekerheden, zoals de afkoopwaarde van een polis van levensverzekering of het saldo van de beleggingsrekening, verplicht moeten worden afgelost op de lening. Uitkering of het laten vervallen van de verpanding is dan niet toegestaan. 
 • Wel als het totale leningbedrag na verlenging hoger is dan € 150.000 
 • Wel als er sprake is van ‘vrijgeven zekerheden’:
  • Afkoop en uitkering van een Lage Lasten Polis of SpaarXtra Polis 
  • Vrijgeven verpanding externe levensverzekering of beleggingsrekening. 

Bij het bepalen van het totale leningbedrag na verlenging houden wij rekening met een eventuele aflossing van de afkoopwaarde van een Lage Lasten Polis, een SpaarXtra Polis of aflossing van het saldo van een BankSpaar Loyaal Rekening. We houden geen rekening met een eventuele aflossing van de afkoopwaarde van andere polissen of beleggingsrekeningen.

Welke stukken moeten worden aangeleverd?

Een WOZ-beschikking of gevalideerd taxatierapport is altijd nodig. Voor een inkomenstoets worden de gebruikelijke inkomensgegevens opgevraagd. Afhankelijk van de huidige hypotheekvorm en de wensen kan een afkoopverklaring vereist zijn. 

Wat zijn de kosten van een verlenging?

Ongeacht het aantal leningdelen betaalt de klant € 225 administratiekosten voor een verlenging. Voor een combinatie van een verlenging met een omzetting en/of een tussentijdse renteaanpassing worden geen extra administratiekosten in rekening gebracht.

 Op welke momenten wordt de klant geïnformeerd over de einddatum van de hypotheek?

Heeft de klant één of meerdere leningdelen waarbij op de einddatum (mogelijk) een restant lening overblijft? Dan ontvangt de klant 5, 3, 1 en een half jaar van te voren een brief over de aankomende einddatum van het leningdeel met de mogelijkheden. Daarin verwijzen wij onze klanten naar u voor advies. Het gaat dus om klanten met een aflossingsvrije hypotheek of een hypotheek met een verpande externe polis of beleggingsrekening. Klanten met een Annuïteiten Hypotheek, een Lineaire Hypotheek of één van onze (bank)spaarhypotheken ontvangen deze brieven dus niet. 

 

Voorwaarden verlenging per hypotheekvorm

Bij de volgende hypotheekvormen is een verlenging mogelijk:

Konstant Hypotheek 

Verlenging is mogelijk als Konstant Hypotheek of als het leningdeel geheel of gedeeltelijk wordt omgezet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan. Zowel het omgezette als het niet omgezette deel kan worden verlengd. 

Annuïteiten Hypotheek 

en

Lineaire Hypotheek

Verlenging is mogelijk als het leningdeel (ruim) vóór de einddatum geheel of gedeeltelijk wordt omgezet naar een Konstant Hypotheek. Omzetting van een nieuwe eigenwoningschuld is niet toegestaan. Alleen het omgezette deel kan worden verlengd.

Flexibel Krediet Hypotheek

Verlengen is mogelijk als het leningdeel volledig wordt omgezet naar een Konstant Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan. Alleen het opgenomen deel van de Flexibel Krediet Hypotheek kan worden verlengd.

Hypotheek met Levensverzekering

en

Balanced Life Hypotheek

Verlengen is mogelijk als het leningdeel volledig of gedeeltelijk wordt omgezet naar een Konstant Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan. Alleen het omgezette deel kan worden verlengd.

Volledige omzetting 
Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De verpande levensverzekering wordt beëindigd en de afkoopwaarde van de levensverzekering wordt afgelost op de lening (= inbreng zekerheid).
 2. Voor deze aflossing gelden de gebruikelijke voorwaarden voor de vergoeding voor vervroegde aflossing. De verpanding van de levensverzekering vervalt. De klant kan  na verlenging zelf besluiten om de levensverzekering voort te zetten of te beëindigen (= vrijgeven zekerheid). 

         Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden:

 • Het totale bruto leningbedrag is niet hoger dan 100% van  de actuele marktwaarde.
 • Het is geen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). 

Een combinatie van 1 en 2 is niet mogelijk.  

Gedeeltelijke omzetting
Het leningdeel wordt gesplitst in twee leningdelen: 

 • Deel 1 loopt ongewijzigd door tot de huidige einddatum. De hoogte van dit leningdeel wordt bepaald door de overeengekomen minimale aflossing op einddatum. De looptijd van dit leningdeel kan niet verlengd worden. 
 • Deel 2 kan worden verlengd in combinatie met een omzetting naar een Konstant Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan.

Hypotheek met Beleggingsrekening (BEW)

en

SelectFund Hypotheek

Verlengen is mogelijk als het leningdeel volledig of gedeeltelijk wordt omgezet naar een Konstant Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan. Alleen het omgezette deel kan worden verlengd.

Volledige omzetting 
Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De verpande beleggingsrekening wordt beëindigd en het saldo van de beleggingsrekening wordt afgelost (= inbreng zekerheid). Voor deze aflossing gelden de gebruikelijke voorwaarden voor de vergoeding voor vervroegde aflossing. 
 2. De verpanding van de beleggingsrekening vervalt. De klant kan  na verlenging zelf besluiten om de beleggingsrekening voort te zetten of te beëindigen (= vrijgeven zekerheid). Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden:  Het totale bruto leningbedrag is niet hoger dan 100% van de actuele marktwaarde. Het is geen Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). 

Een combinatie van 1 en 2 is niet mogelijk.  

Gedeeltelijke omzetting
Het leningdeel wordt gesplitst in twee leningdelen:

 • Deel 1 loopt ongewijzigd door tot de huidige einddatum. De hoogte van dit leningdeel wordt bepaald door het actuele minimale einddoel van de beleggingsrekening. De looptijd van dit leningdeel kan niet verlengd worden. 
 • Deel 2 kan worden verlengd in combinatie met een omzetting naar een Konstant Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan. 

Lage Lasten Hypotheek

en

SpaarXtra Hypotheek

Verlengen is mogelijk als het leningdeel vóór de einddatum volledig wordt omgezet naar een Konstant Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan. De Lage Lasten Polis of SpaarXtra Polis moet worden afgekocht.

Er zijn 2 mogelijkheden: De afkoopwaarde van de polis wordt afgelost (= inbreng zekerheid). Voor deze aflossing gelden de gebruikelijke voorwaarden voor de vergoeding voor vervroegde aflossing.  De afkoopwaarde van de polis wordt uitgekeerd (= vrijgeven zekerheid). Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden: het totale bruto leningbedrag is niet hoger dan 100% van de actuele marktwaarde. Het is geen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). 

Een combinatie van 1 en 2 is niet mogelijk.  

Als er sprake is van een premiedepot dan wordt het saldo hiervan ná de omzetting uitgekeerd. Een verlenging aanvragen kan tot uiterlijk 3 maanden voor de einddatum.

BankSpaar Loyaal Hypotheek

Verlengen is mogelijk als het leningdeel vóór de einddatum volledig wordt omgezet naar een Konstant Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek  of een combinatie hiervan. 

 • De BankSpaar Loyaal Rekening moet worden beëindigd en het saldo van de rekening moet om fiscale redenen worden afgelost. De BankSpaar Loyaal Rekening is immers een Spaarrekening Eigen Woning (SEW).
 • Als er sprake is van een inlegdepot dan wordt het saldo hiervan ná de omzetting uitgekeerd.
 • De verlenging dient uiterlijk 3 maanden voor de einddatum aangevraagd te zijn.

Overbruggingskrediet

Voor het verlengen van een Overbruggingskrediet gelden specifieke voorwaarden.

Aanvraagformulier

Na ontvangst van uw aanvraag beoordelen wij deze op volledigheid en haalbaarheid. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van ons een offerte onder voorbehoud van WOZ-beschikking of gevalideerd taxatierapport. Afhankelijk van de wensen en de hoogte van de lening kunnen aanvullende stukken nodig zijn zoals inkomensgegevens en/of een afkoopverklaring.