Verlengingsregeling

Alle hypotheken moeten conform afspraak aan het einde van de looptijd volledig worden afgelost. In de praktijk gebeurt dat in de meeste gevallen. Er zijn echter ook situaties waarbij er nog een restschuld overblijft. Leningen worden bij WestlandUtrecht Bank vanaf 1 juli 2015 niet langer zonder meer verlengd. Daarvoor is er een verlengingsregeling.

De verlengingsregeling

De verlengingsregeling kan worden aangevraagd voor een leningdeel dat de einddatum bereikt en dat niet volledig wordt afgelost. Uitgesloten van de verlengingsregeling zijn het Overbruggingskrediet en de Lage Lasten Hypotheek met oudedags- of nabestaandelijfrente.

Constructie verlengingsregeling

 • Op de einddatum van een leningdeel wordt de volledige waarde van de verpande polis, bankspaar- of beleggingsrekening gebruikt voor aflossing.
 • Als er op de einddatum nog een restschuld is, die niet afgelost wordt uit eigen middelen of door oversluiting, dan kan een verlengingsregeling aangevraagd worden.
 • De regeling bestaat uit een Annuïteiten en/of Lineaire en/of Konstant Hypotheek.
 • Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk wordt afgelost in 10 jaar.
 • De tariefklasse voor de rente wordt vastgesteld op basis van het totaal van alle leningdelen en de meest recente bij ons bekende waardebepaling.

Er kan op twee manieren worden aangevraagd:

Zonder acceptatietoets als de klant kiest voor verlenging met een volledige aflossing binnen maximaal 10 jaar met een Annuïteiten en/of Lineaire Hypotheek.
Met acceptatietoets als de klant nog een (deel) aflossingsvrij wil, vindt er een acceptatietoets plaats om het deel Konstant Hypotheek te bepalen. Uitgangspunt is dan dat er naar draagkracht zoveel mogelijk moet worden afgelost in 10 jaar. We bepalen op basis van inkomen en lasten welk deel op basis van een 10-jarige Annuïteiten en/of Lineaire Hypotheek verlengd moet worden en welk deel als Konstant Hypotheek verlengd kan worden.

Bij de acceptatietoets hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Annuïtaire toets.
 • Inkomen uit vermogen wordt niet meegeteld.
 • Is er sprake is van een voorzienbare inkomensdaling binnen 10 jaar? 
  Dan is de laagste financieringslast bepalend voor de berekening van de maximale hoofdsom Annuïteiten/Lineaire Hypotheek.
 • Zijn er nog andere leningdelen? 
  Dan worden de financieringslasten gedurende de hele looptijd van de verlengingsregeling meegerekend (ook als deze wegvallen tijdens de looptijd).

Verder is de verlengingsregeling:

 • uitsluitend via een financieel adviseur aan te vragen;
 • vanaf drie maanden voor de einddatum van een leningdeel aan te vragen;
 • eenmalig per leningdeel;
 • voor maximaal 10 jaar en nooit langer dan 1 januari 2031;
 • voor een minimaal bedrag van € 5.000;
 • zonder administratiekosten voor de klant.

Nieuwe einddatum

Resteert er na 10 jaar nog een restschuld? Dan moet de lening volledig worden afgelost. Dat kan dan bijvoorbeeld door aflossing met eigen middelen, oversluiting van de lening naar een andere geldverstrekker, of door aflossing met de verkoopopbrengst van de woning.

Aanvraagformulier

Als u voor uw klant een verlengingsregeling wilt aanvragen dan kan dat 3 maanden voor de einddatum van de lening. U vult dan het aanvraagformulier in en print het. Samen met de benodigde bescheiden stuurt u de aanvraag naar ons op.
 

idee

Let op:
Gebruik voor een aanvraag altijd het aanvraagformulier van deze site. Dan weet u zeker dat u de meest actuele versie gebruikt. U kunt het wel opslaan op uw eigen computer voor een specifieke aanvraag. Gebruik voor elke nieuwe aanvraag een nieuw formulier.

Download het aanvraagformulier