Code banken

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is gepubliceerd in september 2009. De Code bevat principes voor de manier waarop Nederlandse banken zouden moeten omgaan met bestuur, risicobeheer, audit en beloning.

De Code Banken is opgesteld in reactie op het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ dat op 1 april 2009 is gepubliceerd door de Adviescommissie Toekomst Banken. Het is een vorm van zelfregulering die in werking is getreden op 1 januari 2010 op basis van het ‘leg uit of pas toe’-principe.

Op 21 maart 2014 heeft ING de rapportage 'Toepassing Code Banken door ING Bank N.V.' gepubliceerd. Omdat WestlandUtrecht Bank per 1 januari 2015 gefuseerd is met ING Bank N.V. valt zij daarmee onder deze rapportage.

Toekomstgericht Bankieren

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Code Banken in werking getreden. De Code Banken is van toepassing op de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken met een zetel in Nederland. De naleving van de Code Banken wordt gemonitord door de onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken. Deze commissie is in het najaar van 2014 ingesteld.

Het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en de aan de bankierseed verbonden Gedragsregels vormen tezamen het pakket genaamd ‘Toekomstgericht Bankieren’. Het Maatschappelijk Statuut beschrijft de (gewenste) positie van de sector als geheel in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector. De Code Banken borgt goed bestuur binnen iedere bank en de gedragsregels maken de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker binnen de bank expliciet. Deze bouwstenen maken zichtbaar hoe de sector wil komen tot een integere, klantgerichte en duurzame sector. Het pakket wordt onderschreven door alle leden van de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB).

WestlandUtrecht Bank is een handelsnaam van ING Bank N.V. en streeft ernaar alle bovengenoemde principes toe te passen. Zo heeft WestlandUtrecht Bank een product goedkeuringsproces en heeft zij de moreel-ethische verklaring ondertekend.