Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze internetsite (en de daarmee verbonden internetsites van WestlandUtrecht) evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u (de gebruiker) kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gebruik website

De informatie op deze website dient in geen enkel opzicht te worden gezien als een aanbod tot het verlenen van enige financiële dienst. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de internetsite alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de internetsite, waaronder berekende waardes, geen rechten ontlenen.

Verzoeken om informatie over deze onderwerpen dienen gericht te worden aan WestlandUtrecht Bank of WestlandUtrecht Verzekeringen B.V. Beiden hierna genoemd als ‘WestlandUtrecht’. U vindt de contactgegevens op onze contactpagina.

Gelinkte internetsites

Informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, worden niet door WestlandUtrecht onderzocht of geanalyseerd. WestlandUtrecht draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetsite die gelinkt is aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; WestlandUtrecht aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. WestlandUtrecht behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen en logo's zijn in beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij WestlandUtrecht of hun licentiegevers. De informatie op deze site mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag deze informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Geen aansprakelijkheid

WestlandUtrecht spant zich tot het uiterste in om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden. Niettemin kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze internetsite wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. WestlandUtrecht aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. WestlandUtrecht streeft ernaar deze internetsite permanent beschikbaar te hebben. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van toegang tot en/of gebruik van deze internetsite wordt door WestlandUtrecht uitdrukkelijk afgewezen. Ook aanvaardt WestlandUtrecht geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

WestlandUtrecht behoudt zich het recht voor om de informatie, waaronder ook deze disclaimer, die op of via deze internetsite wordt geboden, te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze contactpagina.

WestlandUtrecht Bank

WestlandUtrecht Bank is een handelsnaam van ING Bank N.V. Deze staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 33031431

WestlandUtrecht Verzekeringen B.V.

WestlandUtrecht Verzekeringen B.V. is een dochteronderneming van ING Bank N.V. en staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 33131849

WestlandUtrecht Verzekeringen B.V. treedt op als gevolmachtigd agent voor Nationale- Nederlanden Bank N.V.; SRLEV N.V.; iptiQ Life S.A.(voorheen Alhermij N.V.) en Goudse N.V.

Toezichthouders

Toezichthouders zijn: De Nederlandse Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten

Amsterdam, november 2016