Opbouw hypotheekrente

De hoogte van uw hypotheekrente kan in de tijd veranderen. Die verandering wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Graag leggen wij u uit welke factoren de hoogte van de hypotheekrente bepalen.

Basis hypotheekrente

De basis van de hypotheekrente bestaat uit de betaalde rente op geld dat de banken zelf aantrekken. Dit tarief is afhankelijk van de verschillende mogelijkheden waarmee de bank geld kan aantrekken en de kredietwaardigheid van de bank. Omdat de hypotheekmarkt in Nederland ongeveer tweemaal zo groot is als de spaarmarkt, zijn banken in Nederland mede afhankelijk van andere financieringsbronnen, zoals securitisatie. Dit is het verhandelbaar maken van (een deel van) de hypotheken van de bank. Deze bronnen zijn de afgelopen jaren substantieel duurder geworden.

Duur van de hypotheek

Omdat hypothecair geld voor langere tijd (in beginsel 30 jaar) wordt uitgeleend, lenen hypotheekverstrekkers het geld hiervoor ook voor langere tijd. Banken betalen een premie voor het feit dat dit geld voor langere termijn beschikbaar moet zijn.

Factoren die de hoogte van de rente beïnvloeden

Naast de beschikbaarheid van geld spelen ook andere factoren een rol die de hoogte van de rente bepalen:

  • Aan de banken zijn door de toezichthouders strengere kapitaalseisen gesteld om onder andere de toegenomen kredietrisico’s af te dekken.
  • Nederland heeft in vergelijking met de ons omringende landen hogere hypotheken ten opzichte van het onderpand. Voor deze hypotheken is meer risicokapitaal nodig, wat zich doorvertaalt in een hogere rente.
  • De marges (rendement op aan te houden kapitaal) zijn in Nederland de afgelopen periode geleidelijk aan gestegen en genormaliseerd naar het niveau van de periode 2002 tot 2005. Deze lichte stijging is, naast de strengere kapitaalseisen, ondere andere te verklaren door het feit dat vlak voor de financiële crisis de marges extreem laag waren als gevolg van de sterke concurrentie (onder meer van buitenlandse banken, die toen nog met goedkope securitisatie werkten).
  • WestlandUtrecht Bank streeft een zodanig rendement na dat al onze klanten langdurig kunnen worden bediend.

Herziening van uw rente

U krijgt bij afloop van uw rentevastperiode, minimaal drie maanden van tevoren een renteherzieningsbrief toegezonden. Dit is conform de Gedragscode Hypothecarie Financieringen (GHF). In deze brief krijgt u de keuze uit een aantal rentevastperioden met de bijbehorende rentetarieven.

Kosteloos verlengen tegen de dan geldende rente

Indien u zelf geen keuze mocht maken dan wordt uw hypotheek zonder bijkomende kosten verlengd. Bij deze verlenging krijgt u dezelfde rentevastperiode als die u al had of indien de looptijd korter is dan de oude rentevastperiode, de rente die hoort bij de resterende looptijd.