Terug

Vergoeding SpaarXtra Polis

Wijzigingen in de polis kunnen leiden tot een vergoeding. Bijvoorbeeld bij een tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV), een wijziging van het doelkapitaal of de beëindiging van de polis tijdens de rentevastperiode.

Uitzonderingen

Er zijn verschillende momenten dat er geen sprake is van een vergoeding. Zo mag u bijvoorbeeld vergoedingsvrij uw SpaarXtra Polis wijzigen wanneer uw rentevastperiode voor de SpaarXtra Polis afloopt. U mag ook vergoedingsvrij wijzigen wanneer de contractrente van uw SpaarXtra Polis hoger is dan de actuele rente voor de restant rentevastperiode van uw polis.

Vergoeding bij beëindigen SpaarXtra Polis

De vergoeding bij beëindiging van de SpaarXtra Polis is gelijk aan het verschil tussen de afkoopwaarde van uw polis en de theoretische waarde die deze polis nu zou hebben op basis van de actuele rente. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding gaan we uit van de volgende gegevens:

 • De rente die u ontvangt op de polis.
 • De actuele rente voor de SpaarXtra Polis. Dit is de rente die WestlandUtrecht Bank op het moment van afkoop voert voor SpaarXtra Polissen met een rentevastperiode gelijk aan de resterende rentevastperiode van uw polis. De resterende rentevastperiode wordt hierbij rekenkundig afgerond op hele jaren (4 jaar en 6 maanden wordt bijvoorbeeld 5 jaar).
 • De resterende rentevastperiode. De periode vanaf de afkoopdatum tot de datum waarop de rente van de polis zou worden herzien of de polis zou aflopen.
 • De afkoopwaarde van de polis op moment van afkoop en de afkoopwaarde op de datum waarop de rente van de polis zou worden herzien of de polis zou aflopen. De ontwikkeling van de afkoopwaarde gedurende de looptijd staat vermeld in uw polis.
 • De rekenpremie. Dit is de maandelijkse spaarpremie die nodig is om van de huidige afkoopwaarde naar de afkoopwaarde op de eerstvolgende renteherzieningsdatum te sparen. Deze wordt berekend uitgaande van de rente die u ontvangt op de polis.

Uitgangspunten voorbeeldberekening

 • Rentepercentage

 • 4,5%

 • Resterende rentevastperiode

 • 3 jaar

 • Actuele 3-jaars rente voor SpaarXtra Polissen

 • 6,0%

 • Afkoopwaarde op het moment van beëindiging

 • €30.000
 • Afkoopwaarde op de datum dat de rente van de polis wordt herzien

 • €40.000

Voorbeeldberekening

Met voorgaande gegevens berekenen we achtereenvolgens de rekenpremie, de theoretische waarde van de polis en de vergoeding.

Rekenpremie

De rekenpremie bedraagt in dit voorbeeld € 150,07. Anders gezegd: indien u 3 jaar lang € 150,07 per maand zou inleggen op de polis met een rente van 4,5% en een afkoopwaarde van € 30.000, resulteert dit na 3 jaar in een afkoopwaarde van € 40.000.

Theoretische waarde van de polis

Voor de bepaling van de vergoeding wordt het bedrag van €40.000 eerst teruggerekend naar nu. Hierbij wordt uitgegaan van de rekenpremie van €150,07 per maand en van de actuele rente van 6,0%. Dit resulteert in een theoretische waarde van de polis van €28.640. Op basis van de actuele rente zou een afkoopwaarde van €28.640 precies voldoende zijn om bij dezelfde rekenpremie na 3 jaar op te bouwen naar dezelfde afkoopwaarde van €40.000.

Vergoeding

Uw afkoopwaarde van €30.000 wordt vervolgens vergeleken met de theoretische waarde van de polis van €28.640. Het verschil tussen deze twee bedragen is €30.000 -/- €28.640 = €1.360. Dit is het renteverlies van de verzekeraar. Dit is dan ook de vergoeding die u in dit voorbeeld moet betalen. Een vergoeding voor de SpaarXtra Polis is fiscaal niet aftrekbaar.

De SpaarXtra Polis kan vergoedingsvrij worden beëindigd als u uw woning verkoopt of als de actuele rente gelijk of lager is dan de rente van uw polis. Bij de SpaarXtraPolis is er geen vergoedingsvrij deel. De vergoeding kan niet negatief worden.

Heeft u een vergoeding betaald op uw SpaarXtra Hypotheek leningdeel?

Dat geldt het volgende: Als de huidige rentestand op de polis lager is dan uw polisrente dan ontstaat er een financieel voordeel voor de bank. Dit voordeel zullen we verrekenen met de vergoeding die u op uw leningdeel hebt betaald. Deze vergoeding zal nooit meer zijn dan de door u betaalde vergoeding voor vervroegde aflossing.