Terug

Voorbeeldberekening vergoeding bij aflossen

Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar:

 • De oorspronkelijke hoofdsom van uw lening.
 • De schuldrest van uw lening.
 • De rente die u betaalt voor de lening.
 • De actuele hypotheekrente. Dit is de rente die WestlandUtrecht Bank u nu zou aanbieden wanneer uw rentevastperiode zou aflopen. Dit voor een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevastperiode van uw lening.
 • De resterende rentevastperiode (de periode vanaf de aflossingsdatum tot de datum waarop de rente van uw lening zou worden herzien of uw hypotheek zou aflopen).
 • De vergoedingsvrije aflossing van 10% van de oorspronkelijke hoofdsom.
 • De afkoopwaarde van uw Lage Laten Polis of het spaarsaldo van uw BankSpaarLoyaal Hypotheek.

Er zijn andere zaken die een rol kunnen spelen bij het berekenen van de vergoeding, die vindt u onderaan deze pagina.

Uitgangspunten voorbeeldberekening

 • Hypotheekvorm

 • Aflossingvrije hypotheek

 • Oorspronkelijke hoofdsom van uw hypotheek

 • € 200.000

 • Schuldrest op het moment dat u wilt aflossen

 • €140.000

 • Rentepercentage van de hypotheek

 • 5,0% (10 jaar rentevast)

 • Resterende rentevasteperiode

 • 3 jaar

 • Actuele 5-jaars rente voor soortgelijke leningen

 • 3,0%

Hoe wordt de vergoeding berekend?

U mag jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij aflossen. In dit voorbeeld dus € 200.000.
De vergoeding wordt berekend over € 140.000 -/-€ 20.000 = € 120.000.

Het renteverlies voor WestlandUtrecht Bank is (5,0% - 3,0%) = 2,0% op jaarbasis. Per maand is het renteverlies dan (€ 120.000 x 2,0%) / 12 = € 200. Uw resterende rentevastperiode is nog 3 jaar, dus 36 maanden. Het totale renteverlies is dan 36 x € 200 = € 7.200.

Dit bedrag wordt contant gemaakt, dat wil zeggen teruggerekend naar de waarde van nu. Dit gebeurt tegen een rente (ofwel disconteringsvoet) gelijk aan de actuele rente min 1%. In het voorbeeld is dat 2,0% (3,0% - 1,0%). Dit resulteert in een bedrag van € 6.984,54. Dit is de vergoeding die u in dit voorbeeld moet betalen.

Vaak ontvangt u eerst een pro forma berekening, die is nog niet definitef. De vergoeding die u moet betalen wordt definitief vastgesteld op het moment dat de aflossing wordt ontvangen en op basis van de marktrentes die dán actueel zijn. De vergoeding kan dus hoger of lager zijn dan het bedrag in de ‘pro forma-nota’ die u van ons ontvangt als u het verzoek indient.

Het betreft een rekenvoorbeeld van hoe een vergoeding berekend wordt. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met persoonlijke kortingen of advieskosten die een adviseur eventueel in rekening brengt.

Voor een berekening van uw persoonlijke situatie kan uw adviseur contact opnemen met WestlandUtrecht Bank.

Overige zaken berekenen vergoeding


De actuele hypotheekrente is de rente die WU Bank u nu zou aanbieden wanneer de rentevastperiode van uw leningdeel zou aflopen. Voor de rentevastperiode gaan we hierbij uit van de resterende rentevastperiode van uw leningdeel en van de risicoklasse waarin uw hypotheek valt. Kortingen en opslagen worden meegenomen indien deze ook na het verstrijken van de rentevastperiode worden voortgezet.

Heeft u een Lineaire hypotheek of een Annuïteitenhypotheek dan wordt bij de berekening van het renteverlies rekening gehouden met de dalende hoofdsom van uw leningdeel.

Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaarLoyaal Hypotheek? Dan mag u de opgebouwde spaarwaarde vergoedingsvrij aflossen op de hypotheek. Bij de SpaarXtra Hypotheek, de Levenhypotheek en de Beleggingshypotheek wordt de opgebouwde waarde niet in de berekening van de vergoeding betrokken.

Wordt de hypotheek afgelost in verband met de verkoop van de woning dan mag de hypotheek geheel vergoedingsvrij worden afgelost, tenzij u bij aanvang van de rentevastperiode gekozen heeft voor de loyaliteitskorting.

Als u bij aanvang van de rentevastperiode van uw leningdeel heeft gekozen voor de loyaliteitskorting van 0,10% vervalt het recht op vergoedingsvrije aflossing in geval van verkoop van uw woning. In dat geval betaalt u de normale vergoeding voor vervroegd aflossen van de hypotheek met dien verstande dat deze vergoeding in dit geval maximaal 3% van de schuldrest bedraagt.

In geval van overlijden van één van de schuldenaren mag de hypotheek vergoedingsvrij worden afgelost gedurende een periode van zes maanden vanaf het overlijden.

U betaalt alleen een vergoeding over het bedrag boven het vergoedingsvrije deel.

Maakt u gebruik van de TRAV-regeling dan betaalt u dezelfde vergoeding als bij algehele aflossing.

Wanneer u niet zelf in de woning (of in het onderpand) woont waarop de hypotheek rust, vervalt het recht op vergoedingsvrije aflossing bij verkoop en het recht om 10% van de oorspronkelijke hoofdsom af te lossen. Voor het overige is de berekening dan gelijk.