Vergoeding bij aflossen

Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar:

  • De oorspronkelijke hoofdsom van uw lening.
  • De schuldrest van uw lening.
  • De rente die u betaalt voor de lening.
  • De actuele hypotheekrente. Dit is de rente die WestlandUtrecht Bank u nu zou aanbieden wanneer uw rentevastperiode zou aflopen. Dit voor een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevastperiode van uw lening.
  • De resterende rentevastperiode (de periode vanaf de aflossingsdatum tot de datum waarop de rente van uw lening zou worden herzien of uw hypotheek zou aflopen).
  • De vergoedingsvrije aflossing van 10% van de oorspronkelijke hoofdsom.
  • De afkoopwaarde van uw Lage Laten Polis of het spaarsaldo van uw BankSpaarLoyaal Hypotheek.

De andere zaken die nog een rol kunnen spelen bij het berekenen van de vergoeding zijn vindt u hier.

Hypotheekvorm Aflossingvrije hypotheek
Oorspronkelijke hoofdsom van uw hypotheek €200.000
Schuldrest op het moment dat u wilt aflossen €140.000
Rentepercentage van uw hypotheek 5,0% (10 jaar rentevast)
Resterende rentevasteperiode 3 jaar
Actuele 5-jaars rente voor soortgelijke leningen 3,0%

 

Hoe wordt dan de vergoeding berekend?

U mag jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij aflossen. In dit voorbeeld dus € 200.000.
De vergoeding wordt berekend over € 140.000 -/-€ 20.000 = € 120.000.

Het renteverlies voor WestlandUtrecht Bank is (5,0% - 3,0%) = 2,0% op jaarbasis. Per maand is het renteverlies dan (€ 120.000 x 2,0%) / 12 = € 200. Uw resterende rentevastperiode is nog 3 jaar, dus 36 maanden. Het totale renteverlies is dan 36 x € 200 = € 7.200.

Dit bedrag wordt contant gemaakt, dat wil zeggen teruggerekend naar de waarde van nu. Dit gebeurt tegen een rente (ofwel disconteringsvoet) gelijk aan de actuele rente min 1%. In het voorbeeld is dat 2,0% (3,0% - 1,0%). Dit resulteert in een bedrag van € 6.984,54. Dit is de vergoeding die u in dit voorbeeld moet betalen. Voor de berekening van dit bedrag verwijzen wij u naar de specificatie.

LET OP: pro forma berekening is nog niet definitief

De vergoeding die u moet betalen wordt definitief vastgesteld op het moment dat de aflossing wordt ontvangen en op basis van de marktrentes die dán actueel zijn. De vergoeding kan dus hoger of lager zijn dan het bedrag in de ‘pro forma-nota’ die u van ons ontvangt als u het verzoek indient.

Het betreft een rekenvoorbeeld van hoe een vergoeding berekend wordt. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met persoonlijke kortingen of advieskosten die een adviseur eventueel in rekening brengt.

Voor een berekening van uw persoonlijke situatie kan uw adviseur contact opnemen met WestlandUtrecht Bank.